Alapszabály

A REGULY TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A jelen alapszabályt aláíró magánszemélyek az 1989. évi II. törvény rendelkezéseit figyelembe véve 1991. február 6-án megalapítják a Reguly Társaságot.

I. Általános rendelkezések

1. A Társaság neve: Reguly Társaság.

2. Székhelye: Budapest.

3. Működési területe: Magyarország.

4. A Társaság hivatalos nyelve a magyar, külföldi viszonylatban azonban idegen nyelveket is használhat.

5. A Társaság célja:
— Reguly Antal emlékének és hagyatékának ápolása
— a magyar és a finnugor népek közti kapcsolatok ápolása
— e népek nyelvének és kultúrájának ismertté tétele és népszerűsítése
— valamint kulturális és nyelvi céljaik támogatása.

6. A fenti célok érdekében a Társaság:
— figyelemmel kíséri és népszerűsíti a finnugor népek kulturális, társadalmi és gazdasági eredményeit
— támogatja a finnugor nyelvek megismerését és oktatását, tanfolyamok szervezésével is
— felolvasó és vitaüléseket, kiállításokat és más rendezvényeket szervez
— saját kiadványokat jelentet meg
— anyagilag és erkölcsileg támogatja a finnugor népek anyagi és szellemi kutatását, ilyen kutatásra megbízást adhat, pályatételt vagy jutalmat tűzhet ki
— együttműködik a rokon népek hasonló célkitűzésű egyesületeivel
— támogatja a különböző finnugor nyelveken írt művek megjelentetését, illetve azok lefordítását magyarra és más nyelvekre
— anyagilag és erkölcsileg támogatja kutatók, írók, művészek és diákok kölcsönös utazásait, kiállítások és előadóművészek cseréjét.

7. A Társaság jövedelmei: tagdíjak, állami támogatás, jogi és magánszemélyektől kapott támogatás és az esetleges gazdasági tevékenységből származó jövedelem.

II. Tagok

8. A Társaság tagjai:
a) Rendes tagok. A Társaságnak tagja lehet minden magyar és külföldi állampolgár, aki a Társaság célkitűzéseit és alapszabályát elfogadja. A rendes tagok éves tagdíjat fizetnek, amelyet a közgyűlés állapít meg.
b) Jogi személyek. A jogi személyek tagdíját és esetleges szavazati jogát esetenkénti megállapodásban kell rögzíteni.
c) Tiszteleti taggá olyan hazai vagy külföldi személy választható, aki különösen hatékony módon támogatta vagy támogatja a Társaság céljait és tevékenységét. A tiszteleti tagok nem kötelesek tagdíjat fizetni

9. A tagok jogai és kötelességei:

A tagok:
— részt vehetnek a Társaság rendezvényein
— igénybe vehetik a Társaság nyújtotta kedvezményeket és támogatásokat
— a közgyűlésen indítványt tehetnek és gyakorolhatják szavazati jogukat.

A Társaság minden tagja köteles a Társaság céljait tőle telhetően támogatni és éves tagdíját megfizetni.

10. A tagság megszűnése.
A tagság megszűnik, ha a tag:
— kilépési szándékát írásban bejelenti
— elhalálozik
— hosszabb időn át nem fizet tagdíjat
— a választmány és az ellenőrző bizottság együttes döntése alapján arra érdemtelenné válik

III. A Társaság szervezete

11. A közgyűlés

A Társaság legfőbb döntéshozó testülete a közgyűlés. Rendes közgyűlést évente egyszer kell tartani. A közgyűlést az elnök hívja össze. A közgyűlés határozatképességéhez a tagok kétharmad részének jelenléte szükséges. Ha a szabályszerűen összehívott közgyűlés a megjelent tagok kis száma miatt nem határozatképes, 8–30 napon belül ugyanazon tárgysorozattal újabb közgyűlés hívandó egybe. Ez a megjelent tagok számára való tekintet nélkül határozatképes. A közgyűlés személyi ügyekben titkos, egyéb ügyekben általában nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel határoz.

A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
— a választmány, a tisztségviselők és az ellenőrző bizottság megválasztása
— az alapszabály elfogadása és módosítása
— a tagdíj mértékének megállapítása
— a választmány és az ellenőrző bizottság beszámolójának megtárgyalása és elfogadása
— más egyesületekhez való csatlakozás jóváhagyása
— a Társaság megszűnésének kimondása

12. A választmány
— véleményt mond és határoz a Társaság életét érintő minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés hatáskörébe
— előkészíti a közgyűlésre tartozó ügyeket
— szervezi a Társaság működését, megtervezi programját és költségvetését
A választmánynak 6–9 tagja van, ezen felül tisztségüknél fogva tagjai a választmánynak a Társaság tisztségviselői. A választmány akkor határozatképes, ha a tagok fele és legalább az elnök vagy az alelnök, valamint a titkár jelen van. A választmány egyszerű szótöbbséggel határoz. A választmány üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni az ellenőrző bizottság elnökét.

13. A Társaság tisztségviselői

Az elnök
— hivatalos és más ügyekben képviseli a Társaságot, annak nevében kötelezettségeket vállalhat
— irányítja a Társaság működését
— aláírási és utalványozási joggal rendelkezik, amit az alelnökkel vagy a titkárral együtt gyakorol
— összehívja a közgyűlést és a választmányi ülést és azokon elnököl
— szavazategyenlőség esetén dönt a vitatott kérdésben.

Az alelnök
— az elnökkel együttműködve részt vesz a Társaság irányításában
— az elnököt annak akadályoztatása esetén mindenben helyettesíti
— aláírási és utalványozási joga van, amit az elnökkel vagy a titkárral együtt gyakorol.

A titkár
— felelős a Társaság rendezvényeinek előkészítéséért és lebonyolításáért
— intézi a Társaság adminisztratív és szervezési ügyeit
— gondoskodik a közgyűlések és a választmányi ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről és azok megőrzéséről
— aláírási és utalványozási joga van, amit az elnökkel vagy az alelnökkel együtt gyakorol.

A pénztáros
— kezeli a Társaság vagyonát
— intézi a pénzügyekkel kapcsolatos adminisztrációt.

14. Az ellenőrző bizottság

Az ellenőrző bizottságnak három tagja van, akik más tisztséget nem viselhetnek és akik saját körükből elnököt választanak.

Az ellenőrző bizottság ellenőrzi a Társaság alapszabály szerinti működését, valamint vagyonkezelését, könyvelését és számadásait. Az ellenőrzés eredményéről évente egyszer a közgyűlésen írásban jelentést tesz.

Az ellenőrző bizottság elnökét tanácskozási joggal mag kell hívni a választmány üléseire. Az elnököt akadályoztatás esetén a bizottság valamelyik tagja képviselheti.

14. A Társaság választmányának és tisztségviselőinek megbízatása három évre szól.

15. A Társaságnak önálló jogi személyiséggel rendelkező helyi tagegyesületei lehetnek.

IV. Vegyes rendelkezések

16. A Társaság feloszlással vagy más egyesülettel való egyesüléssel, feloszlatással, illetve megszűnésének megállapításával szűnik meg.

17. A Társaság működésére vonatkozó minden, fent nem részletezett kérdésben az 1989. évi II. tv. rendelkezései az irányadók.

V. Záró rendelkezés

18. Jelen alapszabályt az alapító közgyűlés 1991. január 30-án elfogadta és kötelezi a Társaság elnökét, hogy az alapszabályt az erre irányuló kérelemmel együtt egy hónapon belül nyújtsa be a Fővárosi Bírósághoz nyilvántartásba vétel végett.

A Reguly Társaság alapszabályát áttanulmányoztam és azt mint alapító tag elfogadom. A megválasztott tisztségviselők, a választmányi és az ellenőrző bizottsági tagok névsorát aláírásommal hitelesítem.

 

 

Vissza

Kezdőlap